AVÍS LEGAL RESTAURANT SOLI

Denominació Social: Apartamentos Solifemar s.l.
Nom Comercial: Restaurant Soli
Domicili Social: Passeig Marítim, 38-42
CIF/NIF: B65004483
Telèfon: 936360848
Fax: 936657200
e-Mail: info@restaurantsoli.com
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 40939, foli 191 full B-373490 insc.1ª, i inscrita en el Registre de Turisme de la Generalitat de Catalunya amb el número HB-003372

Nom de domini: www.restaurantsoli.com

OBJECTE

El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE ), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació d’avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col • laborant de manera activa en la retirada o, si s’escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS


La informació que rep Restaurant Soli dels usuaris d’aquest lloc web a través de l’enviament del formulari de contacte per a la gestió de la seva petició es tracten amb la màxima confidencialitat amb la finalitat d’atendre les seves peticions i enviar-li informació sobre futures accions. La informació rebuda no s’utilitza per a cap altra fi, tret que expressament sigui acceptat pel titular de les dades.

La política de cookies de Restaurant Soli: està informada en un apartat específic de la mateixa pàgina Web “Política de Cookies”.

Quan se li sol·licitin dades personals per a la prestació de serveis s’informarà a l’usuari del caràcter necessari dels quals es considerin imprescindibles. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació de tals serveis.

La legitimació del tractament es basarà sempre en el consentiment de l’usuari, execució contractual o precontractual i/o l’interès legítim a informar als usuaris dels nostres productes i serveis.
Les dades personals seran cedits en els casos legalment previstos.
Les dades personals es conservaran durant la relació contractual; els terminis exigits per atendre a les eventuals responsabilitats finalitzada la relació amb l’usuari i per a les dades comercials, quan l’usuari sol·liciti la seva baixa.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i/o portabilitat de les seves dades. Sol·licitar oposició i/o limitació del seu tractament. Tot això mitjançant sol·licitud dirigida a l’adreça info@restaurantsoli.com o per correu postal a qualsevol de les adreces indicades a l’inici d’aquest document. La sol·licitud haurà d’indicar el nom i cognoms de l’usuari, domicili a l’efecte de notificacions, fotocòpia del Document d’Identitat o passaport i indicació del dret que s’exerceix. En cas de divergències en relació amb el tractament de dades pot dirigir-se a Agpd.
L’usuari accepta expressament i autoritza a Restaurant Soli: a l’empara del que es disposa en la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig, de Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge perquè, directament o a través de tercers designats a aquest efecte, capti i, posteriorment, utilitzi la seva imatge personal, perquè l’empresa dugui a terme per a finalitats publicitàries tant de les activitats que realitza com dels serveis que presta. Restaurant Soli podrà utilitzar la imatge en qualsevol suport, format o mitjà de comunicació o explotació, tant per promocionar els seus productes i serveis a nivell extern com a extern, i sense limitació temporal o territorial. La cessió de drets que aquí es contempla té caràcter gratuït.
L’usuari garanteix que les dades proporcionades són certs i exactes i es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació dels mateixos sent l’únic responsable de pèrdua, dany causat al lloc web a Restaurant Soli: o a qualsevol tercer per informació errònia, inexacta o incompleta.

PROPIETAT INTEL • LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat del prestador o, si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel•lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel•lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel•lectual, no implicant el seu sol esment o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix. Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel•lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Gavà.